„Рапид Прогрес“ ЕООД въведе допълнителен модул за оптимизиране, проследяване и управление на производствените процеси към наличния софтуер във фирма КРИСТИЯН-ДЕНИ-ПАНДУЛЕВ И СИЕ СД в изпълнение на задълженията си на доставчик по договор за финансиране BG16RFOP002-2.83-0061-С001 от 23.10.2020 г. от процедура № BG16RFOP002-2.83  по проект BG16RFOP002-2.015-0001 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и изпълнението на договор за ИКТ услуга BG16RFOP002-2.83-Se1.

Описание на допълнителния модул:

Допълнителният модул има функция за отчитане натовареността на производствените машини, както и ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят, дори те да са с различни електронни управления;

Модулът  може да  управлява процеса по  автоматично подаване на информацията от готовите проекти на конструкторския отдел към CNC модула на металообработващите машини.;

Допълнителният модул може  да управлява процеса по симулация на зададеното движение на производствените машини, преди действителното им изпълнение.

Модулът ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят,

дори те да са с различни електронни управления. Това оптимизира машинното време за техниката и елиминира въвеждането на различна програма на един и същ детайл, когато се изпълнява на друга машина. По този начин от една страна ще се оптимизира времето за задаване на програмата за обработка на детайла, а от друга ще отпаднат грешките в процеса. Това ще доведе до повишаване на производствения капацитет на дружеството, ще се повиши конкурентоспособността и растеж на фирмата, както и ще се повишат възможностите за интернационализация благодарение на разширение на износа.

„Рапид Прогрес“ изразява увереност, че допълнителните мощности на нововъведените решения ще допринесат за цялостното подобрение на ефективноста на производствените процеси в „Кристиян Дени“.